SEKCJA

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ SEKCJI JEŹDZIECKIEJ NAWOJOWA GÓRA 

1.      Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Stajni Terenowo-Rajdowej ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu. 

2.      W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie/na wybiegu, przeprowadzania konia, czyszczenia, pielęgnacji) uczniów obowiązuje odpowiedni strój ochronny zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.: buty za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.), niekrępujące ruchów elastyczne spodnie (bryczesy, itp.), kask jeździecki z trzypunktowym zapięciem, w miarę możliwości rękawiczki zabezpieczające dłonie przed otarciami, kamizelka ochronna w przypadku osób małoletnich (do 18 roku życia), związane włosy w kucyk, a najlepiej warkocz.

3.      Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do zajęć.

4.      Terminy zajęć określone są w kalendarzu zajęćdla "MSJ" na czwartki 19:00 i sobota godzina: 17:00Terminy zajęć dodatkowych uzgadniane są z uczestnikami telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Kalendarz zajęć uwzględnia ilość treningów sekcji jeździeckiej na minimum 8 spotkań w miesiącu za wyjątkiem sytuacji gdy treningi wypadają w święta państwowe i kościelne wolne do pracy –jazdy przepadają bez możliwości odrobienia. Składka miesięczna to 220zł płatna z góry do pierwszego każdego miesiąca.

5.       Trening trwa około 60 minut liczony od wejścia  na ujeżdżalnię do zejścia z ujeżdżalni. Specyfika treningu powoduje, że niektóre zajęcia mogą się wydłużyć lub trwać krócej, jeżeli takie są jego założenia. Nauka pracy z ziemi z koniem itp. jest liczona jako trening.

6.      Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w Stajni TR, co najmniej 30 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej. W tym czasie samodzielnie przygotowuje konia do zajęć, by być gotowym do wsiadania na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia treningu. W razie spóźnienia uczestnika instruktor może według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia zajęć albo odmówić spóźnionemu uczestnictwa w treningu. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy, aby nie dezorganizować treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych.

7.        Odwołanie zajęć przez uczestnika z prawem do odjeżdżenia jazdy w innym terminie, może nastąpić jedynie w przypadku choroby poświadczonej zaświadczeniem lekarskim. W takiej sytuacji uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni od dnia nieobecności, w terminach ustalonych ze Stajnią (Stajnia podaje propozycję dwóch terminów za każdy nie odbyty trening). Po tym terminie uczniowi przepadają treningi. Nieobecność należy zgłosić przed jazdą ( jeśli uczestnik nie zgłosi trening przepada). W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 2 tygodni) wynikającej z choroby lub kontuzji, uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Stajnia TR w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady. 

8.       Odwołanie zajęć przez Stajnię TR może nastąpić z uwagi na zawody jeździeckie, egzaminy na odznaki, rajdy lub inne nieprzewidziane okoliczności z zastrzeżeniem, że Stajnia ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w ciągu dwóch tygodni – po tym terminie nie ma możliwości odjeżdżenia zajęć; lub zwrócić pobrane opłaty za nie przeprowadzone zajęcia jeśli nie jest w stanie zaproponować terminu jazdy (minimum 2 terminy do wyboru). Wyjątkiem od niniejszej reguły rozliczenia odwołanych jazd jest sytuacja, gdy uczestnik startuje w zawodach jeździeckich, z powodu których odwołano tradycyjny trening lub podchodzi do egzaminu na odznakę. Wówczas uczestnictwo w zawodach, egzaminach itp. rozliczane jest jako przeprowadzony trening, a uczestnik nie ponosi kosztów wypożyczenia konia.

9.      Jazdy odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

10.    Stajnia TR może zaproponować odrabiane treningów w ramach jazd rekreacyjnych prowadzanych przez innych instruktorów-  jeździec dołącza do grupy.

11.    Informacje o wszelkich planowanych zmianach w terminach zajęć Stajnia TR powinna umieścić na stronie www.nawojowagora.plew. fb lub mailem lub telefonicznie  powiadomić na 3 dni przed planowaną zmianą.

12.    Stajnia Terenowo-Rajdowa nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niej niezależnych.

13.     Stajnia TR  zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego grupę w czasie trwania semestru bez podania przyczyny oraz do organizowania zastępstw w prowadzeniu zajęć. 

14.     Wszyscy uczniowie sekcji mają obowiązek posiadania aktualnych badań medycyny sportowej oraz  ubezpieczenia NNW w jeździe konnej. 

15.     Wszyscy uczestnicy mają obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestniczenie w zajęciach Młodzieżowej Sekcji Jeździeckiej Nawojowa Góra.

16.    Zarówno Stajnia TR, jak i instruktorzy posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

17.    Stajnia TR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy osób trzecich.

18.    Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.

19.    Stajnia TR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia, oraz w przypadku nie przestrzegania podstawowych zasad BHP. 

20.    Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne należy omawiać z Kierownikiem wyszkolenia lub Magdalena Stempek-Gruszką. 

21.    Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez stajnie TR zajęć i jazd próbnych, w których uczestniczy oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów szkoleniowych i promocyjnych. Stajnia TR może zatrzymywać i udostępniać nagrania z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi przedstawianą osobę w negatywnym świetle.

22.    Stajnia TR informuje, a uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

23.     Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym. W okresie wakacji i ferii zimowych zajęcia nie odbywają się i nie obowiązuje członków sekcji składka.

24.    Ustala się wysokość składki jw w ramach której wchodzi:

-koń z rzędem, -8 treningów w miesiącu -instruktor, -zajęcia odbywają się na ujeżdżalni w razie potrzeby w terenie, -koń na zawody udostępniany jest w ramach składki. Transport, boks, opłaty startowe, nocleg uczestnika i wyżywienie, opłata dla trenera nie są wyliczone w cenę składki.

25.    Jeździec odpowiada za konia, i sprzęt jeździecki- w przypadku jego uszkodzeń wynikających z niedbałości wszelkie straty finansowe pokrywa jeździec.

26.     Za szkody i straty materialne spowodowane z winy nieprzestrzegania regulaminu bądź nie słuchania instruktora bądź opieki stajni odpowiada jeździec.

27.  Do obowiązków członków sekcji należy dyżur- karmienie koni po treningu dwa razy w miesiącu

 

 
 

Stajnia Terenowo-Rajdowa Nawojowa Góra k/KRAKOWA